Skrevet af:
Jesper Beese
26. april 2022

Ny  bogføringslov - Krav om digital opbevaring af virksomhedens regnskabsmateriale

Vi har i en tidligere artikel, (som kan læses her), beskrevet de foreslåede ændringer til bogføringsloven omkring opbevaringspligterne. Der foreligger nu justeringer til forslaget på flere centrale punkter, bl.a. undtages mindre personlige virksomheder samt flere tidspunkter ift. ikrafttrædelser rykkes længere ud i fremtiden. 

Nedenfor kan du få et overblik over de vigtigste ændringer samt se, hvornår de forskellige ændringer forventes at træde i kraft.

Vær opmærksom på, at der fortsat er tale om et lovforslag, og dette ikke er vedtaget i Folketinget endnu.

Ikrafttræden over flere år
Den nye bogføringslov forventes at træde i kraft allerede den 1. juli 2022.

De væsentlige bestemmelser om brug af digitale bogføringssystemer og kravene hertil indføres dog over en årrække for at sikre tid til at udarbejde de præcise krav til bogføringssystemerne og for at sikre udbyderne tid til at udvikle nødvendige nye funktioner.

Der er således tid for alle virksomheder til at sikre overholdelsen af de nye regler inden ikrafttræden. De endelige regler og ikrafttræden kendes først, når loven er vedtaget, og de mere detaljerede regler til digital bogføring kendes først, når Erhvervsstyrelsen offentliggør nærmere herom.

Hvilke virksomheder er omfattet af den nye bogføringslov
Alle erhvervsdrivende virksomheder uanset ejer- eller hæftelsesforhold etableret i Danmark samt erhvervsaktiviteter, der udøves i Danmark af udenlandske virksomheder (filialer), omfattes af den nye lov.

Undtaget for dette er de mindste virksomheder, som både har:

 • personlig hæftelse og
 • en årlig omsætning på under DKK 300.000

Dette er personlige virksomheder og visse I/S’er og K/S’er m.v. samt danske filialer af udenlandske virksomheder er dog undtaget for kravene om digital bogføring og opbevaring.

Disse virksomheder kan derfor fortsætte som i dag, og opbevaring af bogføring og bilag kan fortsat ske på papir.

Overblik over den nye lov og forventede ikrafttrædelser 

Fra 1. juli 2022:

 • Virksomheder skal udarbejde en beskrivelse af procedurer for bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale, herunder hvilke medarbejdere der er ansvarlige for bogføring og opbevaring.

 • Det præciseres, at virksomheder skal foretage de afstemninger, der er nødvendige for at sikre et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger af skatter, moms, afgifter og årsrapporter. Dette skal ske senest ved udløbet af fristerne for de lovpligtige indberetninger.

 • Definitionen på regnskabsmateriale udvides til også at omfatte dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen i årsrapporten og for skøn og vurderinger foretaget i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. Regnskabsmateriale skal fortsat opbevares på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Der er ikke krav om opbevaring af materialet i Danmark.

 • Ved ophør af bogføringspligten skal den senest fungerende ledelse fortsat sørge for betryggende opbevaring af regnskabsmaterialet. Ved skift i ledelsen har den fratrædende ledelse pligt til at overføre regnskabsmaterialet til den nye ledelse.

 • Styrkelse af Erhvervsstyrelsens kontrolmuligheder gennem risikobaseret bogføringskontrol målrettet nye virksomheder og virksomheder, der har fravalgt revision.

 • Forhøjede bødesatser med bøder på op til DKK 1,5 mio. for virksomheder med en nettoomsætning på over DKK 100 mio. ved omfattende overtrædelser af reglerne om bogføring og opbevaring af regnskabsmaterialet. Virksomheder med en nettoomsætning på under DKK 10 mio. kan pålægges bøder på op til DKK 250.000.

 • Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse en virksomhed (tvangsopløsning), hvis den undlader at indsende oplysninger eller undlader at efterkomme et påbud om at rette fejl eller ophøre med at overtræde bogføringsloven.

Fra 1. januar 2024:

OBS -  der er længere frist for personlige virksomheder omfattet af regnskabsklasse A - gælder først fra 1. januar 2026)

 • Krav om, at der som udgangspunkt anvendes et digitalt bogføringssystem godkendt af Erhvervsstyrelsen. Egne specialtilpassede bogføringssystemer tillades, hvis det dokumenteres, at de lever op til samme krav som de af Erhvervsstyrelsen godkendte bogføringssystemer.

 • Krav om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring og bilag (andet regnskabsmateriale kan opbevares på papir).

 • Krav, at der løbende tages en digital sikkerhedskopi af bogføring og bilag, som skal opbevares på betryggende vis.


Øvrige regler ikke fastsat direkte i loven

En række detaljerede regler er ikke fastlagt i selve loven, og tidspunkterne for ikrafttrædelserne er endnu ikke besluttet. Erhvervsstyrelsen/Erhvervsministeren fastsætter senere de nærmere regler på en række områder: 

 • Kravene til digitale bogføringssystemer inkl. regler om anmeldelse og registrering.

 • Hvilke bilag, der mere præcist omfattes af den digitale opbevaringspligt.

 • Nærmere regler om offentligt modtagecenter gennem anvendelse af den fællesoffentlige digitale infrastruktur for udveksling af e-dokumenter. 

 • Nærmere regler om digital kommunikation, herunder anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digitale signaturer.

Krav om digitale bogføringssystemer skal godkendes af Erhvervsstyrelsen

Fremover skal alle bogføringssystemer, der markedsføres i Danmark, anmeldes til og godkendes af Erhvervsstyrelsen. Det forventes at dette krav tidligst at gælder fra 1. januar 2024 for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D (selskaber m.v.) samt fra 1. januar 2026 for virksomheder i regnskabsklasse A (personlige virksomheder m.v.).

Disse krav gælder for digitale bogføringssystemer:

 • Understøtte en løbende registrering af virksomhedens transaktioner med angivelse af bilag for hver registrering og en betryggende opbevaring af registreringer og bilag i 5 år.

 • Opfylde anerkendte standarder for it-sikkerhed, herunder for bruger- og adgangsstyring samt sikre automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag. 

 • Understøtte automatisering af administrative processer, herunder ved automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer samt ved mulighed for kontering i overensstemmelse med en offentlig standardkontoplan i registrerede bogføringssystemer.

De nærmere krav til bogføringssystemerne fastsættes senere af Erhvervsstyrelsen. Det vil være muligt at anvende eget specialtilpasset bogføringssystem, men det skal dokumenteres, at det lever op til samme krav som de af Erhvervsstyrelsen godkendte bogføringssystemer.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere