Skrevet af:
Jesper Beese
2. april 2018

Momsfradrag af leasingydelser m.v. på demo- og udlejningsbiler 

Reglerne gælder for bilforhandlere, autoværksteder, biludlejere og køreskolers brug af personbiler.

Normalt er der ikke momsfradrag for virksomheders køb og drift af personbiler. Men ingen regel uden undtagelser. 

Nedenfor kan du derfor læse mere om, hvornår din virksomhed rent faktisk vil kunne opnå helt eller delvist momsfradrag vedrørende personbiler.

Hovedreglen – ingen fradrag
Ingen momsfradrag ved køb, leje og drift af personbiler (ML §42, stk. 1, nr. 6).

Undtagelse 1 – delvist fradrag
Fradrag for moms af leje/leasingafgift dog max. 25% af det beregnede grundlag. Udlejer/leasingselskab er pligtig til at vise beregningsgrundlaget. Der er her ikke fradrag for moms af andre driftsudgifter (ML § 42, stk. 4 og stk. 5).

Betingelserne for fradrag er:
 • Leje/leasingkontrakt skal løbe min. 6 mdr. i sammenhæng og
 • Min. 10% af årlig kørsel skal vedrører virksomhedens aktiviteter.
Vær opmærksom på, at det er alle virksomheder og ikke kun de ovennævnte brancher der kan bruge denne undtagelse når blot betingelserne er opfyldt. Se nærmere nedenfor om kørsel vedrørende virksomhedens aktiviteter. 

Undtagelse 2 – fuldt fradrag
Fradrag for moms af leje/leasingafgift og fradrag moms på andre driftsudgifter (ML § 42, stk. 6).

Betingelserne for fradrag er:
 • Bilen skal være indregistreret og forsikret som udlejningsbil og
 • Bilen skal anvendes som udlejningsbil
Det har ingen betydning for stor en del af udlejningen udgør af den samlede omsætning. Det har heller ikke betydning om bilerne lejes ud til en lavere leje end normalt i egentlige udlejningsvirksomheder. 

Der er mange måder at strikke en aftale sammen med en kunde på, f.eks. kan der være lavet en serviceaftale hvor lånebil indgår som en del af aftalen – selv om der ikke betales en særskilt leje, så er der alligevel momsfradrag for leje og driftsudgifter. Omvendt skal reglerne i undtagelse 1 bruges hvis bilen f.eks. anvendes som fri bil.

Stiller man gratis en kundebil til rådighed uden det er en del af en serviceaftale eller lign. eller er en gratis tilgift til værkstedsydelsen, så kan man ikke bruge denne regel. Man kan i stedet bruge reglerne i undtagelse 1 hvis betingelserne opfyldes. 

Nedenfor kan du se eksempler på anvendelse af udlejningsbiler, der berettiger til fuldt momsfradrag:
 • Udlejningsbiler anvendes også som demobiler
 • Udlejning på langtidskontrakter til kunder, der betaler normal leje.
 • Udlejning på korttidskontrakter (f.eks. en dag) til kunder, der betaler normal leje.
 • Udlejning til værkstedskunder, der får lavet stor service eller lignende til fuld udsalgspris. Udlejning kan være med eller uden særskilt lejebetaling.
 • Udlejning til værkstedskunder i forbindelse med garantireparation af nye biler i henhold til kontraktaftale med importøren, og hvor der ofte ikke betales en særskilt leje.
 • Udlejning til værkstedskunder i forbindelse med service på biler omfattet af servicekontrakter, hvor lejen betales som en del af den månedlige serviceafgift.
 • Udlejning til værkstedskunder (også pladeværksted) i forbindelse med forsikringsskader, hvor lejebiler ofte indgår i fastprisaftaler med forsikringsselskaberne.
Seneste praksis og præciseringer
Landsskatteretten har den 4. januar 2018 (SKM2018.25.LSR) givet en autoforhandler medhold i, at der er fuld momsfradrag af leasingydelser på demo- og udlejningsbiler. 

SKAT havde den holdning, at der kun var begrænset momsfradrag efter momslovens § 42, stk. 4, da udlejningsbilerne ofte blev udlejet til værkstedskunder uden vederlag.

Nuværende momsregler
For at opnå fuldt momsfradrag har det været et krav fra SKAT, at autoforhandleren kan dokumentere, at bilen kun har været anvendt til udlejning til værkstedskunder og/eller som demobil. 

Dokumentationen kan være ud fra antal kørte km ifølge lejekontrakter eller kørebog. 

Udlejningsbilerne må ikke bruges til fri bil og anden ærindekørsel, som er virksomheden uvedkommende. I de seneste år har der været flere afgørelser, som giver fuldt momsfradrag af leasingydelser mv. for udlejningsbiler, selv om bilerne udlejes uden vederlag. 

Det sker f.eks. i forbindelse med forsikringsskader og garantireparationer. Dette bekræftes også i den nye afgørelse. 

På grund af disse krav til dokumentation har flere autoforhandlere valgt kun at fratrække begrænset moms af leasingydelser enten for alle leasingbiler eller kun for de leasingbiler, som er tilknyttet salgsafdelingen.

Afgørelsens konkrete omstændigheder
Afgørelsen vedrører en autoforhandler, som får medhold i, at der er fuldt momsfradrag på leasing-ydelser på udlejningsbiler, som alene anvendes til udlejning til værkstedskunder. Det gælder uanset, om bilerne er stillet til rådighed til værkstedskunder uden vederlag som led i en service-, garanti- eller forsikringsaftale.

Derimod gives der kun begrænset momsfradrag for udlejningsbiler, der også er anvendt til fri bil samt biler anvendt til blandet kørsel (demonstrationskørsel og ærindekørsel).

Det fremgår ligeledes af afgørelsen, at der også er fuldt momsfradrag for leasingydelser på demo-biler, også selv om der er foretaget ærindekørsel – så længe det ikke er sket til et for virksomheden uvedkommende formål.

Afgrænsningen af, hvilken kørsel, der er virksomheden uvedkommende, er uklar. Men det er vores vurdering, at biler, som anvendes til fri bil, kørsel til bager mv., kun har begrænset momsfradrag af leasingydelserne. 

Derimod vil kørsel til kursus, interne møder, bank og revisor kunne anses for kørsel, som berettiger til fuldt fradrag. Disse former for kørsel er efter vores opfattelse knyttet til virket som autoforhandler.

Konklusion
Afgørelsen bekræfter, at der er fuldt fradrag for moms af leasingydelser og andre driftsomkostninger for udlejningsbiler, selv om udlejningsbilerne stilles til rådighed til værkstedskunder uden vederlag som led i en service-, garanti- eller forsikringsaftale Dette gælder også for demobiler, som kun bruges til demonstrationskørsel.

Der er således ikke væsentligt nyt med hensyn til mulighed for fuldt momsfradrag, da det er vores vurdering, at SKAT fortsat vil stille store krav til dokumentation for, hvad bilen har været anvendt til.

Det er derfor vigtigt, at der for udlejningsbiler udarbejdes lejekontrakter, som dækker alle kørte km. Det vil sige, at km-tal registreres ved start og slut for hver lejekontrakt – også ved vederlag på 0 kr., og der kun er få og uvæsentlige "huller" i km-tal fra sidste lejekontrakt til den næste. Vi kan dog anbefale, at der også udarbejdes en kørebog for hver udlejningsbil, der forklarer alle kørte km.

For demobiler tilknyttet salgsafdelingen er der ligeledes fuldt momsfradrag af leasingydelser, hvis det kan dokumenteres, at bilen kun bruges til demonstrationskørsel. Det vil være svært at dokumentere, hvis der ikke føres kørebog. 

Hvis autoforhandleren bogfører begrænset momsfradrag af leasingydelser på de biler, som anvendes til fri bil, og herudover bogfører begrænset momsfradrag af leasingydelser på nogle få biler, som er reserveret til ærindekørsel, vil det formentlig kunne sandsynliggøre, at de resterende demobiler er anvendt fuld erhvervsmæssigt og dermed fuldt momsfradragsberettiget.

Det er meget vigtigt, at bilerne er indregistreret som udlejningsbiler, og at der betales forsikringer efter de herom gældende regler.
 
Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.
 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere