Skrevet af:
Jesper Beese
19. marts 2020

Hjælpepakke - dækning af faste udgifter og ordning for selvstændige/freelancere

Denne hjælpepakke ifm. COVID-19 består dels af en ordning med kompensation til selvstændige med stort indtægtstab og dels af en generel ordning med tilskud til dækning af faste udgifter i hårdt ramte virksomheder.

Vi forsøger løbende at holde dig orienteret om udviklingen når det konkrete lovforslag er fremsat. Nedenstående er hentet fra Regeringens faktaark samt fra virksomhedsguiden.dk.

Du kan med fordel også følge med i udviklingen på virksomhedsguiden.dk ved at klikke her >>.

Nedenstående er opdateret 31. marts 2020.

KOMPENSATION FOR FALD I OMSÆTNINGEN

Selvstændige
Gives til selvstændige – altså til ejere af personligt drevne virksomheder – med ikke over 10 fuldtidsansatte. I virksomheder med flere ejere, interessentskaber mv., kan ejerne kun søge om kompensation, hvis deres ejerandel udgør mindst 25 % og de arbejder i virksomheden.

Freelancere
Freelancere uden CVR-nr. vil under visse betingelser kunne opnå en tilsvarende kompensation, hvis de i 2019 har haft en B-indkomst på mindst 10.000 kr. pr. måned svarende til 120.000 kr. årligt. Det er vores opfattelse, at f.eks. professionelle musikere m.v. også vil være omfattet her. Vi afventer dog det konkrete lovforslag.

Virksomheder med mere end 10 fuldtidsansatte
Ejere af virksomheder med flere end 10 fuldtidsansatte kan derimod ikke søge denne type kompensation, men kan søge om lønkompensation og om tilskud til dækning af faste udgifter, jf. nedenfor, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det samme gælder for dem, der driver virksomhed i selskabsform (IVS, ApS, A/S). Med hensyn til lønkompensation er det uafklaret, om selskaber kan søge om kompensation for løn til en hovedanpartshaver.

Betingelser for kompensation
Det er en betingelse for kompensation for indtægtsnedgang, at omsætningen er faldet med mindst 30 % i perioden 9. marts til 9. juni 2020 som direkte følge af COVID-19. Det er også et krav, at omsætningen mindst udgør 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned. Der vil ikke i første omgang skulle indsendes dokumentation for faldet i omsætningen, men kun en tro og love-erklæring. Virksomhederne vil blive pålagt at bruge revisorbistand ved den efterfølgende dokumentation af indtægtstabet.

Størrelsen af kompensationen
Kompensationen udgør op til 75 % af indtægtsnedgangen, dog højst 23.000 kr. pr. måned i 3 måneder. Kompensationen kan dog udgøre det dobbelte, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle. Den maksimale kompensation til en selvstændig vil derfor udgøre 69.000 kr. / 138.000 kr. for alle tre måneder. Kompensationen er skattepligtig.

Kompensationen med tillæg af renter vil skulle tilbagebetales, hvis indtægtstabet bliver mindre end 30 %, eller hvis den selvstændiges personlige indkomst for 2020 kommer til at overstige 800.000 kr.

Ansøgning om kompensation
Der skal ansøges via virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen forventer, at der vil blive åbnet for ansøgninger snarest muligt efter at loven er vedtaget. Det vil i bedste fald nok sige i slutningen af uge 13.

TILSKUD TIL DÆKNING AF FASTE UDGIFTER

Omfattede udgifter
Der kan søges om tilskud til dækning af udgifter til fx husleje, renteudgifter og leasingydelser, men kun hvis virksomhedens omsætning er faldet med over 40 %. Virksomhedens art og branche er uden betydning.

Tilskuddet kan udgøre følgende andel af udgifterne:

  • 100 %, hvis virksomheden ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket
  • 80 % ved en omsætningsnedgang på 80-100 %
  • 50 % ved en omsætningsnedgang på 60-80 %
  • 25 % ved en omsætningsnedgang på 40-60 %

Revisorpåtegning på ansøgningen
For at komme i betragtning skal virksomhederne sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter i de tre foregående måneder sammen med en tro- og loveerklæring. 80 % af udgiften til revisorbistand godtgøres, hvis ansøgningen om kompensation imødekommes.

Der er pt. ikke noget konkret om, hvordan en sådan erklæring skal udformes – men en ting er sikkert, muligheden for kompensation fortabes ikke selv om du først måtte søge senere.

Der kan ikke søges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden. Den maksimale kompensation udgør 60 mio. kr. pr. virksomhed.

Øvrige tiltag til glæde for virksomhederne
Rammerne for statsgaranterede låneordninger forhøjes. For mindre og mellemstore virksomheder afsættes en ramme, der vil facilitere samlede udlån i størrelsesorden 25 mia. kr.

Reglerne for offentlige indkøb lempes. Der vil kunne forudbetales for indkøb frem til den 1. juli 2020 til en værdi på op til 1 mio. kr., ligesom der vil være mulighed for at undlade krav om bod ved forsinkede leverancer som følge af COVID-19.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere