Skrevet af:
Jesper Beese
6. november 2012

Nye skatteregler for solceller

Så kom det ventede udspil fra regeringen om ændring af reglerne for solcelleanlæg og andre VE-anlæg. Der er 20/11-12 fremsat lovforslag nr. L86. De nye regler kommer til at gælde anlæg, hvor der først er indgået bindende aftale om køb d. 20/11-12 eller senere.


Punkterne i ny model for støtte til solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg kan du se her nedenfor:

1. Fra årsregning til timeafregning
Den nuværende årsafregning for små VE-anlæg erstattes af timeafregning.
 
2. Højere afregningssats for overskudsproduktion
Den overskydende elproduktion afregnes med en midlertidigt forhøjet sats på 130 øre/kWh i 10år fra nettilslutning for alle typer af solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg. Er dit anlæg først etableret i 2014 vil du kun modtage 116 øre/kWh i 10 år. Afregningsprisen falder således jo længere du venter med at etablere dit anlæg.

Den forhøjede sats for nye anlæg aftrappes, indtil den efter 5 år er faldet til den gældende støttesats på 60 øre/kWh.

3. Revurdering af støttesats i 2015

Der laves i 2015 en revurdering af niveauet for støttesatsen fra 2018 og frem.

4. Private anlæg anses ikke længere for selvstændig virksomhed

Muligheden for at lade små private VE-anlæg isoleret set blive skattemæssig betragtet som selvstændig erhvervsvirksomhed afskaffes. For nye VE-anlæg, der benytter de skatteregler, der gælder for erhvervsdrivende, og hvor anlægget tillige forsyner den private del af erhvervsejendommen med el, værdisættes leveringen af el til den private del til markedspris.

5. Overgangsregler i 20 år

Der vil være en overgangsperiode for eksisterende anlæg, hvor anlæggene kan få støtte efter gældende regler. Overgangsperioden er på 20 år for anlæg etableret til og med 2012.

For at blive omfattet af overgangsordningen, hvor du kan bruge nettoårsafregning – skal du opfylde følgende kriterier:
 
  • Anlægget er nettilsluttet senest 19/11-2012 ELLER
  • Der er indgået bindende aftale om køb senest 19/11-2012 OG
  • Anmeldelse til netselskab sker senest 19/12-2012 OG
  • Anlægget er tilsluttet nettet senest 19/5-2013.

Lovforslaget er fremsat d. 20.11.2012. Anlæg, der ikke opfylder ovennævnte overgangsregler kan ikke anvende de gamle regler beskrevet nedenfor.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere