Skrevet af:
Jesper Beese
17. januar 2020

Husk fradraget for gamle renter i 2019 ved betalt gæld til Gældsstyrelsen

Hvis du betaler af på gæld til Gældsstyrelsen, er det op til dig selv at finde ud af, hvor stor en del af din betaling, du kan trække fra på årsopgørelsen som rentefradrag.

Det er besværligt og man skal holde tungen lige i munden, men belønningen kan være ganske betydelig for de fleste.

Gamle renter er fradragsberettigede
De renter, der tilskrives din gæld hos Gældsstyrelsen til og med 2019 er fradragsberettigede.

Generelt vil det i langt de fleste tilfælde først i det år, hvor du rent faktisk betaler renterne at du har fradrag herfor betalt. Altså ikke ved tilskrivningen.

Det skyldes en regel om, at renteudgifter først kan fratrækkes, når de betales, hvis der er ubetalte renteudgifter for et tidligere år i samme gældsforhold. Dette vil højst sandsynligt være tilfældet hvis du skylder penge til det offentlige.

Fradragsretten for inddrivelsesrenter er bortfaldet med virkning fra 2020. Bortfaldet gælder også for renter, der vedrører tidligere år, hvis fradragsretten for disse har været udskudt.

Skylder du penge til Gældsstyrelsen, kan du i din skattemappe på skat.dk se, hvor mange renter der er tilskrevet gælden, ligesom de kan se, om renter er indberettet med en markering af, at de først er fradragsberettigede på betalingstidspunktet (restancemarkering).

Det kan dog være en rigtig god ide at bede om en opgørelse af indbetalinger og renter i 2019 og tidligere år fra Gældsstyrelsen jf. nedenfor.

Rentefradrag i 2019 og tidligere år
Har du i 2019 betalt af på din gæld til Gældsstyrelsen får du ingen årsopgørelse fra styrelsen om, hvor stor en andel af betalingen der er gået til dækning af renter. Det kan ellers være interessant nok at vide.

Hovedreglen er at indbetalinger til Gældsstyrelsen i første række anvendes til dækning af tilskrevne renter. Har du en stor gæld er der formentlig ganske mange, hvor hele årets indbetaling er gået til dækning af renter. Forsøg derfor at skabe et overblik over, hvornår du har betalt renter der er tilskrevet i de givne år forud for 2020. For hver 1.000 kr. du finder i fradrag udgør værdien for dig ca. 333 kr. netto.

Hvad skal du gøre
For at finde ud af, hvor meget du evt. kan fratrække på årsopgørelsen for 2019, skal du henvende sig til Gældsstyrelsen og bede om en opgørelse af, hvor mange renter du har betalt i 2019, og hvor mange af disse som er tilskrevet i 2018 og tidligere og indberettet med restanceanmærkning.

Kun hvis det sidstnævnte er tilfældet, kan renterne nemlig fratrækkes i 2019. Du bør i samme ombæring også spørge for tidligere år, hvis du ikke har bekendt med muligheden for rentefradrag.

Mangler du evt. rentefradrag for tidligere år skal henføres til de enkelte år. Du kan i øjeblikket ændret din årsopgørelse tilbage til og med indkomståret 2016.

Husk at betaling af gæld til Gældsstyrelsen ikke kun kan ske ved kontant indbetaling. Hvis du f.eks. har fået en overskydende skat der er modregnet i gælden, fået negativ moms modregnet eller Gældsstyrelsen f.eks. har foretaget lønindeholdelse på din lønseddel – så vil du med al sandsynlig have betalt tilskrevne renter der måske kan være fradrag for.

Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen er ikke altid enige indbyrdes
Der er dog ingen der siger at det skal være helt nemt selv om du kan få et overblik over, hvor mange gamle renter du har betalt i 2019 og tidligere.

I en konkret sag, hvor vores kunde havde indfriet hele sin gæld til Gældsstyrelsen i 2018, blev der i 2018 taget fradrag for alle de tilskrevne renter forud for 2018 ifm. at gælden blev indfriet.

Renterne var opgjort på baggrund af opgørelse heraf fra Gældsstyrelsen og Gældsstyrelsen var enig i hvor meget renterne udgjorde. Opgørelsen stemte dog ikke overens med den indberetning som Gældsstyrelsen havde foretaget til Skattestyrelsen i kundens Skattemappe.

Der er ingen tvivl om, at alle gamle renter er indbetalt da gælden er endelig indfriet i 2018. Ud fra indberetningerne af renter på gælden for de foregående år blev der selvangivet fradrag herfor i betalingsåret – altså 2018.

Skattestyrelsen ville ikke umiddelbart godkende fradraget under henvisning til, at indberetningen fra Gældsstyrelsen udviste et meget mindre beløb. Skattestyrelsen henviste til at Gældsstyrelsen skulle ændre indberetningen. Ved henvendelse til Gældsstyrelsen med anmodning om ændring af indberetningen af fradragsberettigede renter til Skattestyrelsen blev dette nægtet.

Begrundelsen var, at det var Skattestyrelsen der skulle tage stilling til, hvor meget der var fradragsberettiget. Sagen ligger nu i Gældsstyrelsen og afventer afgørelse af, om man vil ændre indberetningen til Skattestyrelsen.

Begrundelsen er efter vores opfattelse helt forkert fra begge myndigheders side – dels fordi at kunden rent faktisk kan dokumentere de tilskrevne og betalte renter via opgørelser fra Gældsstyrelsen og dels fordi at alle gamle renter er betalt i 2018 ved indfrielsen. Alene af denne grund opfylder kunden betingelserne for fradrag for de betalte renter.

Det er vores fornemmelse at Gældsstyrelsen ikke vil ændre indberetningen af renterne foretaget på baggrund af deres egne opgørelser heraf fordi Gældsstyrelsen ikke kan opgøre disse renter med tilstrækkelig sikkerhed pga. af rod i inddrivelsessystemerne.

Dette er også netop baggrunden for, at man fra og med 2020 har ændret reglerne således, at der nu ikke er fradrag for renter til Gældsstyrelsen – simpelthen fordi Gældsstyrelsen ikke har styr på opgørelsen af disse renter.

Grundlaget for fradrag
Reglerne om fradrag for tilskrevne renter, der først betales i et senere indkomstår står i Ligningslovens § 5, stk. 8. Fra 2020 gælder Gældsinddrivelseslovens § 5b, hvor der står, at der ikke længere kan gives fradrag for renter af gæld til Gældsstyrelsen. Bestemmelsen finder også anvendelse på renter, der er påløbet forud for ikrafttrædelsen, når fradragsretten som følge af ligningslovens § 5, stk. 8, 1. pkt., ikke var indtrådt ved lovens ikrafttrædelse..

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere