Skrevet af:
Jesper Beese
3. februar 2014

Godtgørelse af energiafgifter 2014 og 2015 - nye regler

Fra 1. januar 2014 er elafgiftsreglerne blevet forenklet, og momsregistrerede virksomheder har fået mulighed for større refusion af afgifterne.

Herudover har virksomheder, der anvender brændsler til procesformål også ret til en større refusion af afgifterne på de brændsler, der anvendes hertil.
 
Her kan du få et overblik over, hvor stor en andel af henholdsvis elafgiften, brændselsafgiften og vandafgiften, der kan godtgøres.

 

Elafgift

Nye regler pr. 1. januar 2014
Reglerne for godtgørelse af elafgift er pr. 1. januar 2014 blevet meget forenklede. Det skyldes, at man har slået alle de afgifter, der tidligere var knyttet op på elafgiften, sammen til én afgiftssats. 

Herudover har man forenklet godtgørelsen, således at hele afgiften godtgøres på nær den andel, som EU kræver, at alle virksomheder skal betale selv – den såkaldte minimumsafgift. Den andel udgør pt. 0,4 øre/kWh.
 
I dette skema fremgår elafgiftssatserne og godtgørelsessatserne for 2014 og 2015:
 
År/øre kWh (ny)
2014
2015
Elafgift
83,3
87,8
Reduktion EU’s minimumsafgift
-0,4
-0,4
Samlet godtgørelse
82,9
87,4
 
 
Satserne for 2016 og fremover vil hvert år blive offentliggjort på www.skat.dk.
 
Fakturering fra elforsyningsvirksomheden
For at lette virksomhedernes administrative arbejde med godtgørelse af energiafgifter er der fremover krav om, at det på fakturaen fra el-leverandøren tydeliggøres, hvilken andel af elafgiften som kan godtgøres, hvis hele elforbruget er brugt til godtgørelsesberettiget proces.
 
F.eks. kan det ved et forbrug å 10.000 kWh og en afgiftssats på 83,3 øre pr. kWh godtgøres elafgift kr. 8.330 heraf 0,4 øre pr. kWh minimumsafgift kr. 40. Elafgift til godtgørelse herefter kr. 8.290
 
Virksomheder med delvis momsfradragsret skal dog fortsat korrigere godtgørelsen af elafgift med momsfradragsprocenten.
 
Efter de gamle regler, der var gældende indtil 31. december 2013 var afgiften på el sammensat af
en række forskellige elementer, hvoraf nogle var godtgørelsesberettigede for momsregistrerede virksomheder, mens andre ikke var. De gamle regler beskrives ikke nærmere i denne fremstilling.
 
Betingelser for godtgørelse af elafgift
Følgende betingelser skal opfyldes:
 
 • Elafgiften godtgøres i samme omfang som momsen af energiforbruget

 • Virksomheden skal selv forbruge strømmen, dvs. elafgift godtgøres ikke af el, der videresælges f.eks. til lejere m.v..

 • Elafgift godtgøres kun delvist af el, der anvendes til opvarmning af rum og vand

 • Elafgift godtgøres kun delvist af el, der anvendes til komfortkøling
 
Følgende brancher (omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven) kan udelukkende få delvis godtgørelse af elafgiften af den del af elforbruget, der anvendes til rumvarme, opvarmning af vand og til komfortkøling. 

Se afsnittet om delvis godtgørelse af elafgift nedenfor.
 
 • Advokater
 • Bureauer (bl.a. vagtbureauer og ægteskabsbureauer)
 • Forlystelser – herunder teatre og biografer
 • Landinspektører
 • Mæglere
 • Reklamevirksomheder
 • Revisorer
 • Rådgivende ingeniører
 
Delvis godtgørelse af afgift af elforbrug til rumvarme, varmt vand og komfortkøling
Fra 1. januar 2012 kan alle momsregistrerede virksomheder få delvis godtgørelse af elafgift anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling.
 
Der gælder følgende satser for delvis godtgørelse af elafgift af el til rumvarme m.v. i perioden 2013-2015:
 
 • 2012: 11,8 øre/kWh
 • 2013: 41,3 øre/kWh
 • 2014: 42,1 øre/kWh
 • 2015: 49,8 øre/kWh
 
Det er en betingelse, at der sker måling af elforbruget.
 
Den delvise godtgørelse for afgifter af el-baseret rum-varme m.v. gælder for alle momsregistrerede virksomheder. Det gælder derfor også for de såkaldte bilagsvirksomheder, herunder også for advokat- og revisionsfirmaer, reklamebureauer, landinspektører, ejendomsmæglere og rådgivende ingeniører samt for biografer, teatre, forlystelsesparker og vandlande.
 
 

Afgift på brændsler

Fra 1. januar 2014 kan virksomheder, der anvender brændsler (olie, gas og kul) til procesformål, få godtgjort hele energiafgiften på brændslet med undtagelse af EU’s minimumsafgift (procesafgiften).
 
I dette skema fremgår procesafgiften for perioden 2013 til 2015:
 
 
År
Procesafgift i %
Godtgørelse i %
2012
13,10
86,90
Jan. 2013
14,80
85,20
Feb.-dec. 2013
12,70
87,30
2014
6,27
93,73
2015
6,16
93,84
 
 
Satserne for 2016 og fremover vil hvert år blive offentliggjort på www.skat.dk.
 
Der er ikke sket ændringer af procesafgiften for virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri m.v.
 
Denne udgør 1,8% svarende til en godtgørelsesprocent på 98,2%.
 
Momsregistrerede virksomheder, der anvender energi til særlige energiintensive processer i form af mineralogiske og metallurgiske processer, elektrolyse og kemisk reduktion, kan fortsat opnå fuld godtgørelse af den fulde energiafgift af brændsler forbrugt til disse procesformål.
 

CO2-afgift – brændsler

CO2-afgiften godtgøres som hovedregel ikke.
 
Kun hvis virksomheden har tilladelse til udledning af CO2 eller modtager varme fra kvoteomfattede virksomheder, vil der være mulighed for godtgørelse af CO2-afgiften.
 
Herudover har virksomheder, der anvender brændsel til ”tung proces”, mulighed for at få et bundfradrag i betalingen af CO2-afgiften.
 
 

Vandafgift

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort vand- og drikkevandsbeskyttelsesafgiften i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for momsen.
 
Der er ingen begrænsninger i godtgørelsen, blot vandet er brugt i forbindelse med momspligtig virksomhed.
 
Satserne fremgår af dette skema:

 
År
Vandafgift
Drikkebeskyt-telsesafgift
Godtgørelse
2012
5,23
0,67
5,90
2013
5,46
0,67
6,13
2014
5,46
0,67
6,13
2015
5,86
0,67
6,53

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere