Skrevet af:
Jesper Beese
1. maj 2018

Forhøjelse af fradrag for forsøgs- og forskningsomkostninger fremrykkes 

Fra politisk side er der et ønske om, at danske virksomheder skal være gode til udvikle og udnytte nye, innovative løsninger. Derfor er der et ønske om gode vilkår for erhvervsvirksomheder, der har aktiviteter inden for forsøgs- og forskningsvirksomhed. Der er derfor nu fremsat lovforslag L227 på baggrund af et bredt flertal blandt aftaleparterne.

Forhøjelsen af fradraget for forsøgs- og forskningsomkostninger skulle oprindeligt indfases gradvist fra 2019 og frem mod 2026. Men nu har et bredt flertal i Folketingen i en ny skatteaftale besluttet, at indfasningen af det forhøjede forskningsfradrag sker med virkning allerede for 2018.


Derfor kan virksomhederne allerede i 2018 trække 101,5 pct. af deres forsknings- og udviklingsomkostninger fra. Reglerne om fradrag for forsøgs- og forskningsomkostninger står i Ligningslovens § 8 B.

Vær samtidig opmærksom på reglerne i Ligningslovens § 8 X om den særlige skattekreditordning ved underskud i forsøgs- og forskningsvirksomheder.

Konkret foreslås det, at fradraget gradvist øges således:

2017: 100,00 pct.
2018: 101,50 pct.
2019: 101,50 pct.
2020: 103,00 pct.
2021: 105,00 pct.
2022: 105,00 pct.
2023: 108,00 pct.
2024: 108,00 pct.
2025: 108,00 pct.
2026: 110,00 pct.


Baggrund
Reglerne om fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter er oprindeligt indført fordi der efter de almindelige regler om virksomheders fradrag for erhvervsmæssige udgifter ikke er hjemmel fradrag for netop denne type udgifter. Udgifter til forsøgs- og forskningsomkostninger ville uden bestemmelserne i Ligningslovens § 8 B som hovedregel være en ikke fradragsberettiget omkostning vedr. indkomstgrundlaget.

De gældende regler
Efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, har virksomheder fradrag for udgifter, som afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed i tilknytning til den skattepligtiges erhverv. Udgifterne kan efter den skattepligtiges frie valg fradrages fuldt ud i det indkomstår, de er afholdt, eller alternativt afskrives med lige store årlige beløb i afholdelsesåret og i de følgende fire indkomstår. 

Det samme gælder udgifter til grundforskning, som afholdes af en igangværende virksomhed. Efter bestemmelsen i afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3, kan hele anskaffelsessummen for driftsmidler og skibe, der anvendes til forsøgs- og forskningsvirksomhed tilsvarende straksafskrives i afholdelsesåret. Alternativt kan der afskrives på anskaffelsessummen efter de almindelige regler for driftsmidler i afskrivningslovens § 5, hvorefter der kan foretages afskrivning med op til 25 pct. af saldoværdien.

Reglerne finder ikke anvendelse for udgifter til efterforskning af råstoffer og udgifter til anskaffelse af driftsmidler og skibe, der anvendes til efterforskning af råstoffer.

Ved forsøgs- og forskningsvirksomhed forstås udviklingsarbejde knyttet til erhvervsvirksomheden. Der vil typisk være tale om lønudgifter, udgifter til råstoffer og udgifter til leje af laboratorier eller lignende, der anvendes til forsøgs- og forskningsaktiviteter.

I forhold til udgifter, der afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed, er det et krav efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, at udgifterne skal være afholdt i tilknytning til den skattepligtiges erhverv. Dette betyder, at disse udgifter som udgangspunkt først kan afskrives eller fradrages, når virksomheden er kommet i gang. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om et aktie- eller anpartsselskab, eller hvis SKAT giver tilladelse til, at udgifterne må fradrages eller afskrives, før virksomheden er kommet i gang, jf. ligningslovens § 8 B, stk. 1.

Selskaber og personer, der driver erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen, har desuden mulighed for at anmode om udbetaling af såkaldte skattekreditter efter ligningslovens § 8 X. Den skattepligtige kan efter denne bestemmelse få udbetalt skatteværdien af underskud, der stammer fra udgifter, der straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3. Herved opnår virksomheder, der har underskud f.eks. i en opstartsfase, en likviditetsmæssig lettelse.

Der kan for hvert indkomstår højst udbetales skatteværdien af 25 mio. kr. til de berørte selskaber m.v. og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen. Udbetalingen er ikke skattepligtig.

Lovforslagets indhold
Udviklingen i fradragsprocenterne frem imod 2026 er beskrevet ovenfor.

Forslaget baserer sig på den eksisterende afgrænsning af fradragsberettigede forsøgs- og forskningsudgifter. Det er ikke hensigten med forslaget at ændre på denne afgrænsning af udgifter. Forslaget tilsigter alene gradvist at øge den sats, disse udgifter kan fradrages med. En konkret forsøgs- eller forskningsudgift skal derfor fortsat have den fornødne tilknytning til den skattepligtiges erhverv for at være fradragsberettiget som forsøgs- og forskningsudgift.

Samtidig med anvendelsen af det forøgede fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter efter den foreslåede ændring, vil virksomheden, hvis den har underskud, efter den særlige skattekreditordning kunne få udbetalt den del af underskuddet, der stammer fra forsøgs- og forskningsvirksomhed.

I relation til skattekreditordningen foreslås det dog, at der højst kan udbetales skatteværdien af det underskud, der svarer til de afholdte udgifter. Der vil således ikke kunne udbetales skattekredit vedrørende den del af underskuddet, der relaterer sig til ekstrafradraget.

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.
 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere