Skrevet af:
Jesper Beese
2. april 2019

Brugtmoms - ny praksis for salg af reservedele fra skrotbiler

I styresignal SKM2019.189.SKTST ændre Skattestyrelsen praksis for hvornår man kan bruge de særlige regler om brugtmoms på skrotbiler.

Vær særlig opmærksom på, at den ændrede praksis indtil videre IKKE gælder skadede biler som autoophuggere køber af forsikringsselskaber. Praksis på dette område afventer en sag, der verserer for Højesteret (tidligere Vestre Landsretsdom refereret i SKM2017.443.VLR).
 
På baggrund af EU-domstolens afgørelse i sag C-471/15, Sjelle Autogenbrug I/S mod Skatteministeriet, ændres definitionen af begrebet “brugte varer” og dermed betingelserne for at anvende de særlige bestemmelser for brugte varer.

Dele, som er udtaget af brugte varer, kan herefter anses som “brugte varer” i den forstand dette begreb er anvendt i momslovens kapitel 17, § 69, stk. 3, forudsat, at delen, der er udtaget, bevarer sin oprindelige funktionalitet, og således kan genanvendes til samme formål som hidtil, eventuelt efter reparation.

Baggrund

EU-domstolen har den 18. januar 2017 afsagt dom i sag C-471/15, Sjelle Autogenbrug I/S mod Skatteministeriet.

Sagen drejede sig om, hvorvidt momssystemdirektivet skal fortolkes således, at brugte dele fra udrangerede motorkøretøjer, som en autogenbrugsvirksomhed har erhvervet fra en privatperson, og som er bestemt til at sælges som reservedele, udgør »brugte genstande« i denne bestemmelses forstand.

Domstolen udtalte at de nævnte reservedele er »brugte genstande« i denne bestemmelses forstand. Det betyder, at leveringer af sådanne dele, der foretages af en momspligtig skrothandler m.v., kan være omfattet af brugtmomsordningen.

Skatteministeriet tog derfor bekræftende til genmele i den sag der lå til grund for sagen for EU-domstolen – se SKM2017.443.VLR.

Praksis der nu er underkendt

Det fremgår af momslovens, at ved brugte varer forstås løsøregenstande, der kan genanvendes i den foreliggende stand, eventuelt efter reparation. Det er dog en betingelse, at varen bevarer sin identitet.

Efter momslovens ordlyd og forarbejder er dette i praksis udmøntet således, at det har været en betingelse for at anvende de særlige bestemmelser for brugte varer mv., at der skal være tale om den samme brugte genstand, som indkøbes og videresælges, eventuelt efter reparation.

Da det efter hidtidig praksis ikke er anset, at der er identitet mellem indkøbte motorkøretøjer indleveret til miljøbehandling (skrotning) og salg af udtagne brugbare dele fra disse biler, har betingelsen om, at genstanden skal “genanvendes i den foreliggende stand eller efter reparation”, hidtil ikke været anset for opfyldt.

Den nye praksis

På baggrund af EU-domstolens dom omfatter begrebet “brugte varer” i momslovens forstand genstande, som er udtaget fra udrangerede motorkøretøjer. Leveringer af sådanne dele, der foretages af momspligtige skrothandlere m.v., kan herefter være omfattet af brugtmomsreglerne.

Kvalificeringen som en »brugt genstand« kræver efter EU-domstolens opfattelse alene, at den brugte genstand har bevaret den funktionalitet, som den havde som ny, og at den derved kan genanvendes som sådan eller efter reparation. Dette er tilfældet med autoreservedele fra et udrangeret motorkøretøj, der – selv om de er adskilt fra dette køretøj – bevarer den funktionalitet, som de havde som nye, og således kan genanvendes til samme formål. Herved er kravet om, at der skal være identitet mellem det købte (en bil) og det solgte (reservedele) ophævet.

Det er en forudsætning, at købet er foretaget fra en af de personer, der er oplistet i momslovens § 69, stk. 1, nr. 1-4, og som ikke har opkrævet moms af leveringen.,
Bemærk at den ny praksis ikke gælder i forhold til skadede køretøjer erhvervet fra forsikringsselskaber, idet der pt. verserer en sag herom ved Højesteret. Der henvises til

Vestre Landsrets dom som offentliggjort ved SKM2017.443.VLR.

Hvordan opgøres momsgrundlaget

Ved levering af brugte varer mv. er momsgrundlaget 80 pct. af forskellen mellem varens konkrete købspris og salgspris. Hvis købsprisen overstiger salgsprisen, beregnes der ikke moms. Det overskydende købsbeløb kan i disse tilfælde ikke modregnes i momsgrundlaget for andre salg.

Hvis købsprisen for hver enkelt vare ikke er kendt, kan metoden med samlet periodevis opgørelse af købs- og salgspris anvendes. Momsgrundlaget er 80 % af forskellen mellem de samlede køb og de samlede salg, som virksomheden har foretaget i momsperioden. Hvis værdien af det købte i perioden overstiger værdien af salget i perioden, kan det overskydende beløb overføres til den næste momsperiode.

Den periodevise opgørelsesmetode kan f.eks. bruges, hvis en videreforhandler opkøber et dødsbo, hvor der på fakturaen eller afregningsbilaget ikke er anført en pris for den enkelte vare, men kun en samlet pris for hele boet.

Opgørelsesmetoden kan også anvendes ved salg af reservedele fra udrangerede køretøjer i de tilfælde, hvor der alene foreligger en købspris for det udrangerede køretøj.

Hvordan opgøres købsprisen

Når autogenbrugsvirksomheder modtager udrangerede motorkøretøjer (skrotbiler) til miljøbehandling påhviler det virksomheden at skrotte køretøjet, herunder at bortskaffe farligt affald. Virksomheden erhverver samtidig ret til at anvende de dele, der kan genanvendes, dvs. både reservedele og f.eks. metalskrot, hvor sidstnævnte ikke er brugte varer i brugtmomsreglernes forstand.

Der er tale om en samlet transaktion, hvor der betales et vederlag af virksomheden til bilejeren, der modsvarer værdien for virksomheden af genanvendelige reservedele, metalskrot mv.

Der skal betales moms efter momslovens almindelige regler af den ydelse, som består i virksomhedens affaldsbehandling af bilen for bilejeren. Se SKM2012.529.HR og SKM2013.918.SKAT. Det samme gælder for andre ydelser, f.eks. transport af køretøjet for ejeren, og salg af varer, f.eks. metalskrot og andre restprodukter fra håndteringen af skrotbiler.

Købsprisen for reservedelene fremkommer ved at der i det samlede beløb for køb af køretøjer (tillagt prisen for miljøbehandling og andre ydelser) i momsperioden fradrages periodens vederlag for salg af metalskrot mv.

Det bemærkes i denne forbindelse, at når en autoophugger i tilfælde af en underskrevet transporterklæring i forbindelse med udbetaling af skrotningsgodtgørelse, jf. bekendtgørelse nr. 1394 af 24. november 2016 om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, enten har udbetalt et beløb til en privat bilejer, der er mindre end eller svarer til skrotningsgodtgørelsen, skal dette beløb ikke medregnes til virksomhedens køb af motorkøretøjer i momsperioden.

Se eksempel på opgørelsen i SKM2019.189.SKTST.

Genoptagelse og frister for genoptagelse, reaktionsfrist m.v.

Der kan anmodes om genoptagelse af momstilsvaret, hvis hidtidig dansk praksis samlet set har været til ugunst for virksomheden.

Tilbagebetalingskrav, der er omfattet af genoptagelsesadgangen, vedrører moms af virksomhedens køb af reservedele som opgjort efter de ovenfor angivne principper.

Anmodning om genoptagelse skal fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb. Hvis fristen er udløbet, kan der efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige for afgiftsperioder, der er helt eller delvist sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelse af praksis.

Når hidtidig praksis er endeligt underkendt ved en dom, en afgørelse fra skatteankestyrelsen, et motorankenævn eller Landsskatteretten, kan genoptagelse foretages til gunst for den afgiftspligtige fra og med:
 
  • den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller
  • den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Vestre Landsrets dom i SKM2017.443.VLR vedrører et bindende svar afgivet af SKAT den 6. august 2010. Det bindende svar, der er påklaget, er en forvaltningsafgørelse, der har virkning fra starten af den afgiftsperiode, hvori spørgeren modtager svaret.

Genoptagelse vil kunne ske fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, hvori Sjelle Autogenbrug I/S modtog det bindende svar. Det bindende svar er dateret den 6. august 2010.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder afvigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens.

Reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af dette styresignalet på Skat.dk.

Anmodning om genoptagelse skal sendes til Skattestyrelsen.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere