Skrevet af:
Jesper Beese
13. december 2016

30%-ordningen - Pensionsopsparing for selvstændige

Som selvstændig kan du indbetale op til 30 % af virksomhedsoverskud fra din virksomhed på en pensionsordning. Størrelsen af overskuddet kendes sjældent på indbetalingstidspunktet, idet fristen udløber den sidste dag i regnskabsåret.

Som selvstændig oplever du sikkert at du har svingende indkomster. Nogle år kan der derfor være mange penge til rådighed for indbetaling på en pensionsordning. Andre år knapt så mange. Det er der taget højde for i skattelovgivningen med en særlig regel om, at selvstændige altid har skattefradrag for pensionsindbetalinger op til 30 % af deres virksomhedsoverskud.


Hvilke ordninger kan du indbetale på?
Du kan indbetale både til livrenter og til ratepensioner, men som selvstændig er du omfattet af det samme loft, som gælder for lønmodtagere for indbetalinger til ratepensioner og til ophørende livrenter. For 2016 er loftet på 52.400 kr. Indbetalinger ud over dette beløb kan derfor med fradragsvirkning kun ske til en livsvarig livrente.


Minimums- og maksimumsindbetalinger
Der gælder ikke noget krav om en minimumsindbetaling og heller ikke noget krav om, at du skal indbetale hvert år. I år med overskud kan du således frit vælge, om der skal indbetales til pensionsopsparingen og i givet fald hvor meget. Dog kan indskuddet med fradragsvirkning ikke overstige 30 % af overskuddet. Der kan ikke opnås fradrag for indskud i år med underskud.


Hvilket overskud?
Maksimumbeløbet beregnes som 30 % af virksomhedens skattemæssige overskud før renter og kursgevinster/kurstab, før fradrag for eventuelle henlæggelser i virksomhedsordningen til konjunkturudligning, men efter fradrag for overførsel til en eventuel medarbejdende ægtefælle.

Genvundne afskrivninger på bygninger og driftsmidler indgår i det skattemæssige underskud. Det gør skattepligtige fortjenester ved salg af goodwill og fast ejendom derimod normalt ikke.


Indbetalingstidspunktet
Indskuddet på pensionsordningen skal som udgangspunkt være foretaget inden udgangen af indkomståret. For selvstændige med kalenderårsregnskab er fristen derfor den 31. december. For selvstændige med skævt regnskabsår er fristen den sidste dag i regnskabsåret.

Indbetalinger til livrenter fratrækkes i det indkomstår, hvori de forfalder til betaling.

Dit regnskab vil af gode grunde aldrig være færdigt på indbetalingstidspunktet. Indskuddet må derfor baseres på et skøn over årets overskud.

Viser det sig efterfølgende, at der er indskudt mindre end 30 % af årets overskud, er det ikke muligt at indbetale yderligere for at ”fylde op”.

Hvis der omvendt er indskudt for meget – altså mere end 30 % af årets overskud – kan det overskydende beløb ikke tilbagebetales, men kan dog overføres til fradrag i næste år.


Også i kombination med ophørspension
I det år, hvori du ophører med din virksomhed, kan der med fradragsvirkning indbetales til pensionsordninger både efter reglerne for 30 %-ordningen og efter de særlige regler om ophørspension.


Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.
 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere